Field camp at Wishbone Lake on the Yukon Delta. Yukon Delta National Wildlife Refuge, Alaska. June.
1 of 1

Yukon field camp-Vyn-120618-0034.jpg


Field camp at Wishbone Lake on the Yukon Delta. Yukon Delta National Wildlife Refuge, Alaska. June.